zpět

Vejhostní list

pro mlynáře Václava Karlíka, sepsaný od France Paroubka, syna Jana Kristiána Paroubka, člena Královské apelační rady a Místosudího dvorského lenního v Království Českém z r. 1709


vejhostní list


vejhostní list


Já, níže podepsaný známo činím tímto listem vůbec předevšemi a vzláště tu kdežbykoliv toho potřeba ukazovala. Jakož jest někdy urozený, a statečný rytíř, pan Jindřich Tomek z Čejkova, a z Dlouhé Vsi, na Mlazově a Bukovišti, jednoho poddaného svého, jménem Petra Karlíka, s jedním synem jménem Václavem se dvouma dcerami z poctivého lože manželského splozenými Neboštíkovi dobré paměti, Urozenému, a vysoce učenému, panu Janovi Kristiánovi Paroubkovi V.M.Čl.(enovi) Král. Apellati Raddě, a Místo sudímu dvorskému Lennímu v Království Českém z poddanosti a člověčenství, listem vejhostním propustil a daroval, kteroužto poddaností a člověčenstvím, on Petr Karlík spolu s dětmi svými, vždycky zavázaní byli. Ucházejíce se pak téhož Petra Karlíka syn, Václav Karlík k již jmenovanému nebošt. Panu otci mému zato:/ že oblíbivše sobě řemeslo mlynářské, abyse témuž řemeslu učiti, a jsouce mladý člověk, dalej štěstí svého mezi poctivými lidmi hledati, a budoucně takové své řemeslo svobodně provozovati mohl, aby jej z té zavázané poddanosti a člověčenství na svobodu propustil:/ pokorně žádal, na kteroužto jeho pokornou žádost též mnoho za něho činěné přímluvy, jeho Václava Karlíka, z takové poddanosti a člověčenství, samého toliko listem vejhostním propustil, vedle kteréhožto nebošt. pana otce mého, jemu Václavovi Karlíkovi, na svobodu daného listu vejhostního, já také jeho Václava Karlíka při něm pozůstavuji a zanechávám a na něho také jak od sebe též dědicův a budoucích mých, v ničemž potahovati nechci a nebudu. Na potvrzení toho v tomto listu vlastní rukou jsem se podepsal a sekritem utvrdil. U čehož jest datum dne… měsíce Aprilus 1709 leta.

Františka Paroubkova
Frantz Paroubek
Antonia Paroubekin
Clara Dolesteinin
TOPlist